Bezwaar tegen belasting

Hier vindt u de info over hoe een bezwaar tegen een gemeentelijke belastingheffing kunt indienen.

Ben je niet akkoord met de belastingaanslag die je hebt gekregen?  Dan kan je in eerste instantie meer uitleg krijgen op de dienst gemeentebelasting via het gratis telefoonnummer 0800 30018.

 

Ben je nog steeds niet akkoord, dan kan je bezwaar indienen.

 

Je bezwaar moet je schriftelijk indienen en kan op volgende manieren:

  • per post (gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lanaken, Jan Rosierlaan 1, 3620 Lanaken)
  • persoonlijk overhandigd (gericht aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Lanaken, let op : ontvangstbewijs vragen) in het gemeentehuis (Jan Rosierlaan 1 te Lanaken)

Je bezwaar moet bezorgd worden binnen de drie maanden te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van de verzending van het aanslagbiljet, van de kennisgeving van het aanslagbiljet of van de datum van de contante inning.

 

Je bezwaar bevat volgende zaken:

  • het aanslagbiljet of een kopie ervan
  • de redenen (motivatie + eventuele bewijsstukken) waarom je niet akkoord gaat of  bent met de belastingaanslag
  • de naam en handtekening van de bezwaarindiener (of zijn gevolmachtigde)

Wil je persoonlijk gehoord worden, dan moet je dit uitdrukkelijk vermelden in het bezwaarschrift.

Je wordt dan op de hoogte gebracht van de datum waarop de hoorzitting zal plaatsvinden.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen op het bezwaar wordt per aangetekende brief bezorgd. In de brief wordt de instantie vermeld waarbij een beroep kan worden ingesteld. Dit is de rechtbank van eerste aanleg Hasselt (Parklaan 25/2, 3500 Hasselt).

De termijn voor het indienen van een beroep voor de rechtbank van eerste aanleg bedraagt drie maanden na de kennisgeving van de beslissing van het college.

Wanneer het beroep niet binnen de termijn is ingediend, is de beslissing van het college onherroepelijk. Tegen het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg kan verzet of beroep worden ingesteld. Tegen het arrest van het Hof van Beroep kan een voorziening in cassatie ingesteld worden.