Archief

Het archief is de bewaarplaats van alle gemeentelijke administratieve dossiers, die volgens een wettelijk opgelegde termijn moeten bewaard blijven.  De gemeentelijke boekhouding, bouwdossiers, militiegetuigschriften, notulen van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepen, boeken van de burgerlijke stand en de bevolkingsregisters, … kortom alles wat van belang is voor het beheer en bestuur van onze gemeente.

Elke burger heeft recht op inzage van sommige documenten.  Zijn de gegevens in de register van burgerlijke stand ouder dan 100 jaar,  dan zijn ze door iedereen te raadplegen.  Jongere documenten zijn onderworpen aan het decreet op de Openbaarheid van Bestuur.  Zij zijn openbaar op enkele uitzonderingen na.  Vooral de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen mag niet geschonden worden (privacywet).

De boeken van de burgerlijke stand worden in ons archief bewaard vanaf 1796. De bevolkingsregisters vanaf 1846.

Personen die genealogische onderzoeken uitvoeren kunnen informatie uit de bevolkingsregisters verkrijgen als zij hun aanvraag staven door een wettelijke of reglementaire bepaling, zoals het onderzoek naar erfgenamen.

Hiervoor dien je een schriftelijke toelating aan te vragen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, Piepelpoel 10, 3700 Tongeren.

Indien in de aanvraag uitdrukkelijk melding wordt gemaakt van een specifieke wettelijke bepaling (vb art. 42 van het Wetboek van Successierechten) waaruit blijkt dat de aanvrager de gevraagde informatie nodig heeft voor het instellen van een welbepaalde procedure (vb de aangifte van nalatenschap) kan de gevraagde informatie bezorgd worden.  Hiervoor is een toelating van de rechtbank niet vereist.

Voor het opzoeken van oude documenten, postkaarten, parochieregisters of boeken van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters die ouder zijn dan 100 jaar kun je bij de dienst Cultureel Erfgoed terecht.

Voor een afspraak voor stamboomonderzoek of voor de inzage in documenten uit het archief dient u contact op te nemen met de dienst archief.