Algemeen directeur

De bevoegdheden en taken van de algemeen directeur zijn hoofdzakelijk vastgelegd in het gemeentedecreet. Samengevat is het zo dat de algemeen directeur zorgt voor de goede werking van de gemeentelijke diensten binnen de krijtlijnen vastgelegd door gemeenteraad. De huidige algemeen directeur is de heer William Vancleynenbreugel.

 

De algemeen directeur staat in voor:

  • de algemene leiding van de gemeentelijke diensten;
  • voor de werking van de gemeentelijke diensten inzake de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het beleid;
  • voor de interne controle op de werking van de gemeentelijke diensten.

De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks personeelsbeheer.


De algemeen directeur bereidt de zaken voor die aan de gemeenteraad, aan het college van burgemeester en schepenen en aan de burgemeester worden voorgelegd.


De algemeen directeur woont de vergaderingen bij van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Hij kan de vergaderingen van de gemeenteraadscommissies bij wonen.


De algemeen directeur adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester op beleidsmatig, bestuurskundig en juridisch vlak. Hij herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven vermeldingen in de beslissingen worden opgenomen.

De algemeen directeur organiseert de behandeling van de briefwisseling. Hij organiseert het beheer van het gemeentearchief waaronder de titels.

 

De algemeen directeur zorgt in overleg met het managementteam voor het opstellen van het voorontwerp van:

  • het organogram;
  • de personeelsformatie;
  • de rechtspositieregeling van het personeel;
  • de strategische nota van het meerjarenplan en de herziening ervan;
  • de beleidsnota van het budget;
  • de verklarende nota van een budgetwijziging.

De algemeen directeur is voorzitter van het managementteam. Het managementteam vergadert wekelijks. Het managementteam ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten bij de beleidsvoorbereiding, de beleidsuitvoering en de beleidsevaluatie. Het managementteam bewaakt de eenheid in de werking, de kwaliteit van de organisatie en de werking van de gemeentelijke diensten, alsook de interne communicatie.