Nieuwe weg en riolering, meer groen en aanleg regenwaterbuffer voor Populierenlaan in Rekem

Om de waterhuishouding in Rekem en meer bepaald op de Populierenlaan te optimaliseren zal Infrax in de loop van het najaar het regenwater en het rioolwater ontkoppelen. Het gemeentebestuur van Lanaken heeft dit project aangegrepen om de Populierenlaan een grondige facelift te geven. Zo wil de gemeente inzetten op het moderniseren van de belangrijkste straat in Rekem.

De Populierenlaan is een veel gebruikte verbindingsstraat van de Steenweg (N78) naar Uikhoven. Daarbij is er eveneens veel verkeer van en naar drie scholen, winkels en kantoren die op de laan gelegen zijn. Ook de kerk en het ontmoetingscentrum zijn op de straat gehuisvest. Op dit moment nodigt de brede laan automobilisten uit om vlot te rijden waardoor er voor zwakke weggebruikers gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Door de rijweg te versmallen, de voetpaden te verbreden en aparte fietspaden aan beide zijden van de weg te voorzien wil het gemeentebestuur de verkeersveiligheid op de Populierenlaan verhogen. Aan de scholen wordt een flexibele zone 30 ingesteld. De kruispunten en het centrumgebied van de eerste tot de laatste school worden verhoogd aangelegd en om de snelheid te verlagen zijn eveneens enkele wegversmallingen en asverschuivingen ingetekend.

Populierenlaan aan de Steenweg

Aanleg van grote groene plantvakken

De Populierenlaan in Rekem heeft haar naam te danken aan de populieren die aan beide zijden van de weg ervoor zorgen dat er een laaneffect gecreëerd wordt. Veel bomen zijn verzwakt waardoor ze besmet zijn geraakt door schimmels. De zieke bomen in het begin van de Populierenlaan aan de Steenweg zullen worden gekapt. De jonge bomen in het achterste gedeelte zullen behouden blijven. Er werd gekozen om de groenvoorziening in de straat te herschikken. Om meer volume te creëren zullen er grote plantvakken met siergrassen, struiken en bomen uit de populierenfamilie worden aangebracht op verschillende plaatsen aan weerszijden van de Populierenlaan. De groene stroken en de parkeergelegenheid op de Populierenlaan zullen evenwichtig verdeeld worden waarbij er rekening gehouden wordt met de ligging van de winkels, kantoren en vrije beroepen.
 

Nieuwe riolering en regenwaterbuffer

In het nieuw rioleringsstelsel zal de afvoer van het vuile water worden aangesloten op de bestaande riolering. Het vuile water gaat richting het waterzuiveringsstation. In de Hilarion Thanslaan zal Aquafin een nieuw pompstation installeren. Om het regenwater af te voeren worden nieuwe rioleringsbuizen aangelegd die in Sint-Pieter aansluiten op de Ziepbeek. De afvoer van regenwater zal door nieuwe leidingen naar de aansluiting op de Ziepbeek worden geloodst. Aan het Colmonterveld zal een bufferbekken worden aangelegd. Bij hevige regenbuien zal het bekken het regenwater dat de Ziepbeek niet kan slikken opvangen. Dit water zal nadien terug naar de beek worden gepompt. Er zal alleen tijdelijk water in het bekken staan bij zeer hevige neerslag. 
 

Participatie en stand van zaken

Dit project kwam tot stand in samenwerking met de handelaars, kantoren, vrije beroepen en scholen van de Populierenlaan. Zij werden gecontacteerd tijdens de opmaak van de plannen en er werd rekening gehouden met hun opmerkingen. Tijdens de gemeenteraad van maart werden de plannen van deze werken unaniem goedgekeurd zodat er gestart kan worden met de aanbestedingsprocedure. De aanvang van de werken is nog niet gekend maar zal tijdig bekend gemaakt worden.

De geraamde kostprijs van de werken bedraagt 3.882.658 euro. Hiervan nemen Infrax 1.682.196 euro en Aquafin 710.122 euro voor hun rekening. De herinrichting van de Populierenlaan zal betaald worden door de gemeente Lanaken voor een geraamd bedrag van 1.490.340 euro.

 

Populierenlaan rijweg

 

Plannen: klik op het plan om te downloaden

Plan Populierenlaan deel 1

Plan Populierenlaan deel 2

Plan Populierenlaan deel 3

Plan Populierenlaan deel 4

Plan Populierenlaan deel 5