Meldpunt voor schade door everzwijnen

In het wild levende dieren, waaronder ook het everzwijn, worden gekwalificeerd als ‘res nullius’. Dit betekent dat deze dieren van niemand zijn als ze in vrijheid leven. Er kan dus geen eigenaar of aansprakelijke voor deze dieren worden aangewezen. Om zijn eigendom te beschermen is een eigenaar bijgevolg steeds zelf verantwoordelijk. Hij dient m.a.w. zelf preventieve maatregelen te nemen om schade te voorkomen.

De aanwezigheid van schade kan worden gemeld door de burgers of door de gemeente via de toepassing in het e-loketvan het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)  i.f.v. monitoring onder de rubriek ‘Fauna en Flora’. Het formulier is terug te vinden onder de rubriek ‘schade door soorten’, subrubriek ‘schaderegistratie’. Deze schaderegistratie heeft als doel een overzicht te bekomen van alle schade die werd aangericht door everzwijnen. Echter is dit geen manier om schade te voorkomen of een schadevergoeding te kunnen bekomen.

everzwijnenSchadevergoedingen lopen via het Soortenschadebesluit. In dit besluit wordt een onderscheid gemaakt tussen beschermde soorten en bejaagbare soorten. Voor bejaagbare soorten zoals everzwijn zijn de mogelijkheden tot schadevergoeding echter beperkt. Omdat everzwijn bejaagbaar is en de bejagingsmogelijkheden als voldoende uitgebreid worden beschouwd, is de regel dat er geen vergoeding voor schade door everzwijnen wordt uitbetaald.

Indien deze dieren eenduidig gelinkt kunnen worden aan een gebied dat in beheer is bij de Vlaamse Overheid of bij een erkende terreinbeherende vereniging (Natuurpunt of Limburgs Landschap), waar er in dat gebied door natuurbehoudsredenen geen jacht of bestrijding werd toegelaten, gelden uitzonderingsregels. Dit kan je nagaan op Geopunt (kaartlaag Natuur en milieu/jacht/jachtterreinen). Indien de percelen groen zijn gekleurd, wil dit zeggen dat ze bejaagd worden. Indien dit het geval is, kan de wildbeheereenheid aangesproken worden om de jachtinspanning te vergroten.

wroetsporenBijkomend moet de schadelijder in dergelijke gevallen kunnen aantonen minstens één van de verplichte preventieve maatregelen zoals opgenomen in de code van goede praktijk te hebben genomen. Uitgebreide informatie over welke basismaatregelen hiervoor voldoen kan je in de brochure 'Natuur als goede buur' terugvinden.

De effectiefste maatregel om schade door everzwijnen te voorkomen, is het omheinen van de privé-eigendom volgens de richtlijnen van de code van goede praktijk. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal een schadevergoedingsaanvraag ook steeds onontvankelijk verklaard worden.

Indien je meent dat alle voorwaarden om in aanmerking te komen voldaan zijn, kan je best de aanvraag zo spoedig mogelijk indienen via het e-loket of eventueel via het papieren formulier dat aangetekend opgestuurd dient te worden.