Meer ruimte voor gladde slang en heikikker tussen Ziepbeek en Neerharenheide

Sommige dieren zoals de gladde slang en de heikikker hebben open gebieden nodig. Ze dreigen lokaal uit te sterven als er niet voldoende aaneengesloten, open natuur aanwezig is. Om die ruimte te creëren zullen vanaf eind september twee verbindingszones worden aangelegd tussen de Vallei van de Ziepbeek, Neerharenheide en Asbroek in de omgeving van de Daalbroekstraat.


Aanleg van twee open verbindingszones

De Vallei van de Ziepbeek, Neerharenheide en Asbroek worden in hoofdzaak gekenmerkt door natte heide, moeras en vijvers afgewisseld door droge heide, heischrale graslanden en gagelstruweel. Vroeger was dit een aaneengesloten, onherbergzaam moeras waar nauwelijks bomen konden groeien. Door toedoen van de mens werden de gebieden ontwaterd en werden de woeste zandgronden tussen deze gebieden bebost met dennen (houtproductie). De kleine restanten aan leefgebieden liggen hierdoor versnipperd in het landschap.
 

De gemeente Lanaken en het Agentschap Natuur en Bos werken samen een project om de natuurwaarden in de omgeving van de Daalbroekstraat te verhogen. In de bossen zullen twee open corridors worden aangelegd om terug uitwisseling mogelijk te maken.

Het Agentschap Natuur en Bos financiert 90% van de totale investering. De gemeente ontvangt een subsidiebedrag van 101.543,00 euro.
 

Meer ruimte voor gladde slang

Na de werken zal geleidelijk een gevarieerder en aantrekkelijker landschap ontstaan, waardoor de landschapsbeleving voor fietsers, ruiters en wandelaars verhoogt en deze er met volle teugen van kunnen genieten.
 

Timing

Eind september 2019 start het project waarbij eerst de verbindingszones gekapt zal worden. Tot en met 2021 lopen de andere inrichtingsmaatregelen. Schapen zullen de verbindingszones mee open houden.

Meer ruimte voor heikikker
 

Infowandeling (27 oktober 2019)

Voor wie meer wil weten over het project is welkom op zondag 27 oktober 2019 voor een gegidste wandeling van ca. 4 km. Afspraak om 14u00 aan de oude parking van de Ziepbeekvallei (Daalbroekstraat).

 
Meer interesse?

Europees netwerk van beschermde gebieden: www.natura2000.vlaanderen.be

Soortbeschermingsplan gladde slang: www.natuurenbos.be/sbpgladdeslang

 

Dit natuurproject wordt gerealiseerd in samenwerking met en met steun van het Agentschap Natuur en Bos.

Natuur en bos