Hinderlijk laagfrequent bromgeluid in Lanaken wordt aangepakt

In de omgeving van Lanaken worden al enkele jaren klachten gemeld over een hinderlijke laagfrequente ‘bromtoon’. Op verzoek van de gemeente Lanaken, heeft de Afdeling Handhaving van het departement Omgeving in dit kader een onderzoeksopdracht uitgeschreven om de bromtoon en de vermoedelijke oorzaken hiervan verder te onderzoeken. Dit akoestisch onderzoek werd in november 2019 opgestart en werd onlangs definitief afgerond. De geluidsproblematiek is geanalyseerd, wordt aangepakt en verder opgevolgd door alle betrokken partijen.

Op basis van de binnengelopen klachten bij de gemeente en op basis van een geografische spreiding van de woonlocaties, werden 4 gehinderden geselecteerd waarbij zowel geluidsmetingen in huis als geluidsmetingen buitenshuis werden uitgevoerd.

Uit de metingen is gebleken dat er geen sprake was van één specifieke ‘bromtoon’, maar in de woningen konden verschillende hoorbare laagfrequente geluiden gemeten worden die als hinderlijk bestempeld konden worden. Op basis van deze bevindingen werden de nodige stappen genomen om de geluidsdruk van 3 bedrijven op het nabijgelegen industrieterrein (Celanese, Sappi en Silmaco) verder te onderzoeken.

Uit dit aanvullend onderzoek is gebleken dat er op de vermelde bedrijven een aantal geluidsbronnen aanwezig zijn die in het laagfrequente domein over voldoende geluidsvermogen beschikken om een belangrijke invloed te kunnen hebben op het aanwezige omgevingsgeluid. Een aantal geluidsbronnen beschikt daarenboven over een uitgesproken tonaal karakter waardoor zij mogelijks een verhoogde bijdrage kunnen leveren aan de hinderbeleving ter hoogte van de woongebieden.

Bij een aantal bronnen kan een één-op-één relatie met de gerapporteerde geluidshinder worden vastgesteld, maar bij een aantal andere bronnen is dit verband niet zo duidelijk te leggen. Aangezien het niet uit te sluiten valt dat deze laatstgenoemde geluidsbronnen mee aan de bron liggen van de gerapporteerde geluidshinder, is het aangewezen dat deze bronnen preventief mee gesaneerd worden.

Naar aanleiding van de bevindingen uit dit onderzoek hebben de 3 betrokken bedrijven zich in een overleg met de gemeente, geëngageerd om de geluidshinder die rondom het industrieterrein en ter hoogte van de woongebieden in Lanaken ervaren wordt, verder in te dijken. In samenspraak met de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de gemeente  hebben ze  hiertoe een actieplan opgesteld met hierin concrete termijnen binnen dewelke geplande geluidssaneringen zullen plaatsvinden.

Enkele maatregelen:

  • Silmaco, welke voldoet aan de Vlarem geluidsvoorwaarden in open lucht, gaat 2 ventilatoren akoestisch isoleren en wil op deze manier een bijdrage leveren om het omgevingsgeluid in het woongebied te verminderen.
  • Celanese heeft  een aantal koelers gereinigd en gaat  2 oudere  turbines enkel nog als backup gebruiken. Ook zal Celanese een geluidsomkasting plaatsen rond 2 blowers van het flakestransport en geluidsdempers plaatsen in 2 andere turbines.
  • Sappi is gestart met de controle van bestaande dempers en ze hebben een studiebureau aangesteld om meerdere nieuwe dempers te plaatsen.

Uit het akoestisch onderzoek is echter eveneens gebleken dat gewijzigde omgevingsfactoren er in de afgelopen jaren tevens voor gezorgd hebben dat de geluidsdruk (komende van het industrieterrein en ter hoogte van de woningen in de omliggende woongebieden) stelstelmatig is toegenomen.

Daarom onderzoekt het bestuur of er mogelijkheden zijn om een natuurlijke buffer te realiseren.

De betrokken partijen hebben zich geëngageerd om  halfjaarlijks te overleggen om de vooropgestelde doelen te evalueren en zo nodig bij te sturen.

Gezien de omvangrijke investeringen die de bedrijven en het bestuur moeten leveren wordt er benadrukt dat de geluidsproblematiek niet onmiddellijk volledig opgelost zal zijn maar dat er met een constructieve samenwerking tussen de bedrijven, de afdeling Handhaving, het onderzoeksbureau en het bestuur de geluidsproblemen aangepakt worden. Met deze werkwijze zal er stelselmatig gewerkt worden aan het beperken van de gemeten geluidshinder.

foto geluid