Gemeentebestuur stopt gesprekken met andere onderwijsnetten in verband met mogelijke overname gemeentelijke basisschool Rekem

In het begin van elke nieuwe beleidsperiode wordt er door het bestuur een debat gevoerd over de kerntaken van een gemeente. Hierbij werd ook gepraat over de rol die de gemeente heeft in het onderwijs. In het kader van het kerntakendebat is er binnen het college van burgemeester en schepenen gediscussieerd over de rol van de gemeente in het onderwijs.

Momenteel bezit de gemeente één onderwijsinstelling in Rekem. Vanuit het katholieke net kwam de vraag of het mogelijk was te spreken over een overname van de gemeentelijke basisschool (GBS) Rekem. Aangezien het zelf inrichten van onderwijs geen kerntaak van een lokaal bestuur is en omdat er andere kwalitatieve aanbieders bestaan, besloot het gemeentebestuur om gesprekken aan te knopen met de andere onderwijsnetten over een eventuele overname van de gemeentelijke basisschool.  De gemeente zou dan via flankerend onderwijs de vrijgekomen middelen en energie kunnen steken in het ondersteunen van alle scholen in Lanaken ten voordele van alle kinderen die er school lopen. 

Criteria vanuit het gemeentebestuur voor een eventuele overname
Dit voornemen zorgde voor heel wat commotie in de school en in de samenleving. Een burgerinitiatief werd in het leven geroepen en heeft ondertussen drie maal een petitie afgeleverd en het woord mogen voeren op de gemeenteraad. De opeenvolgende burgerinitiatieven tonen aan dat er veel bezorgdheden zijn en de meningen in Rekem over deze kwestie verdeeld zijn.

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei jl. besloot de meerderheid om de geïnteresseerde onderwijsnetten (gemeenschapsonderwijs en katholiek net) de kans te geven een intentieverklaring te ondertekenen die als basis kan dienen voor eventuele verdere overnamegesprekken. Voor het gemeentebestuur waren hierbij drie elementen van cruciaal belang: de werkzekerheid garanderen van het huidige team van directie en leerkrachten van GBS Rekem, meer ondersteuning in zorg voorzien dan momenteel aangeboden wordt en investeren in de uitbreiding van de schoolgebouwen.

GBS Rekem
 

Geen volledig sluitende garanties
Het katholiek net stelde dat men deze intentieverklaring niet kon ondertekenen aangezien men geen volledig sluitende garanties kon geven betreffende de drie criteria. Het GO! kwam met een positief en professioneel voorstel, maar kon niet helemaal sluitende garanties bieden. Het voorstel kan de basis vormen voor eventuele verdere gesprekken, maar rekening houdend met het wettelijke kader (opgelegd door Vlaanderen) en de beschikbare budgetten (van de Vlaamse overheid en goedgekeurd door het Vlaams Parlement) kan men niet helemaal sluitend garanderen dat aan  de bovenvermelde voorwaarden die door het gemeentebestuur werden gesteld tegenmoet kan worden gekomen.
 

GBS Rekem blijft gemeentelijk
Gelet op het feit dat er geen volledig sluitende garanties zijn bij een overname en gelet op het feit dat deze sluitende garanties nodig zijn om het draagvlak voor een mogelijke  overdracht  bij het personeel en ouders te verhogen, hebben we als gemeentebestuur besloten om de gesprekken met de andere onderwijsnetten stop te zetten. GBS Rekem blijft een gemeentelijke basisschool. We zetten dan ook geen verdere stappen voor een eventuele overname en nemen als schoolbestuur onze verantwoordelijkheden voor de toekomst van GBS Rekem.

Als gemeentebestuur danken we de drie netten (OVSG, GO! en KBO) om met ons in gesprek te gaan. De kwaliteit van het onderwijs in de andere netten staat voor ons als een paal boven water en vanuit het gemeentebestuur zullen we hen de komende jaren dan ook verder ondersteunen via flankerend onderwijsbeleid.