Akkervogels hebben het naar hun zin op Europark

Heel wat vogelsoorten uit het landbouwgebied gaan sinds enkele decennia sterk achteruit. Typische akkervogels zijn bijvoorbeeld Patrijs, Veldleeuwerik, Grauwe gors en Geelgors. De oorzaken van hun achteruitgang zijn gekend: intensivering van de landbouw en versnippering.

Maatregelen om akkervogels er terug bovenop te helpen, moeten op deze knelpunten inspelen. Deze maatregelen moeten bovendien inpasbaar zijn in de huidige landbouw, dus zonder al te veel extra werk of kosten. De huidige beheerovereenkomsten voor landbouwers, waarbij de landbouwer tegen vergoeding bepaalde natuurgerichte teeltvoorschriften volgt, lossen de hoge verwachtingen echter niet in. 

De Geelgors, Kneu, Gele kwikstaart en Veldleeuwerik tref je in Lanaken vooral buiten de ruilverkavelingen aan, nl. in de Maasvallei, op en rondom de taluds van het Albertkanaal, de Kesseltse Kip, in de Oude Weerd en op het bedrijventerrein Europark. In het uitgestrekte landbouwgebied tussen Gellik en Kesselt zijn ze zo goed als verdwenen. 

Je zou het misschien niet direct verwachten maar op het bedrijventerrein Europark komen tal van akkervogels voor. Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB Lanaken), die eigenaar is van de wegenis en de onbebouwde percelen, engageerde zich om een aantal maatregelen voor het behoud van akkervogels uit te voeren. Deze hebben betrekking op het verbeteren van nestgelegenheid en het verhogen van zomer- en wintervoedsel (insecten, granen en zaden).

akkerrand

Op de onbebouwde percelen die in landbouwgebruik zijn, werden akkerranden met een graanmengsel ingezaaid (evene, zomertarwe, zomerrogge, boekweit en vlas). Deze akkerranden worden in de zomer niet geoogst. Dit is het voedsel voor overwinterende akkervogels.  

De grachten en wachtbekkens worden door schapen begraasd. Dit gebeurt gefaseerd zodat er voldoende variatie is (grasland, ruigte). Hier vinden de akkervogels meer insecten en zaden, maar ook nestgelegenheid en dekking. 

Om te onderzoeken of al deze maatregelen werkelijk de akkervogels vooruit helpen, worden vrijwilligers van Natuurpunt ingeschakeld. Zij gaan ter plaatse de akkervogels monitoren.