Aanpak bromgeluid Lanaken: Stand van zaken

In de omgeving van Lanaken zijn er al enkele jaren meldingen over hinderlijk geluid. Op vraag van het gemeentebestuur werd in november 2019 door Afdeling Handhaving van Departement Omgeving een geluidsonderzoek uitgevoerd om de bron van het hinderlijk geluid te achterhalen. Dit onderzoek werd eind 2020 afgerond.

Uit het onderzoek bleek dat het geluid niet toegewezen kon worden aan één specifieke bron, maar dat er bij drie bedrijven, nl. Sappi, Celanese en Silmaco een aantal bronnen aanwezig zijn die in het laagfrequente domein over voldoende geluidsvermogen beschikken om een invloed te kunnen hebben op het aanwezige omgevingsgeluid. Bij een aantal bronnen kon er een één-op-één relatie gelegd worden, maar voor een aantal bronnen was dit verband niet zo éénduidig vast te leggen.

Naar aanleiding van bevindingen uit dit onderzoek engageerden de drie bedrijven zich om de geluidshinder in te dijken.

Celanese saneerde ondertussen voor 185.603 euro aan geluidsbronnen. Er  werden  een geluidsomkasting en dempers voorzien op de twee blowers aan het flaketransport, twee dempers geplaatst op de uitlaten van de dieselgroepen en een cilindrische geluidsdemper geplaatst aan de drukzijde van VLA turbine 2. Begin volgend jaar wordt in de laatste sanering voorzien, nl. een geluidsdemper op VLA turbine 4. Deze geluidsdemper wordt geplaatst in kwartaal 1 van 2022 (kostprijs ca. 40.000 euro).

Bij Silmaco, welke volgens de geluidstudie voldoet aan de Vlarem geluidsvoorwaarden in open lucht, werden, zoals afgesproken met de afdeling Handhaving van het departement Omgeving en de gemeente, preventief twee ventilatoren voorzien van een geluidsomkasting.

Sappi liet bijkomende studies uitvoeren om de meest geschikte maatregelen te combineren met de specifieke geluidsbronnen. Eind december 2021 starten zij met het plaatsen van geluidsdempers op het dak van hun productiehal. De investeringen voor de saneringen zijn geraamd op  500.000 euro. Om sneller en gerichter de mogelijke oorzaken van geluidshinder te achterhalen, heeft Sappi ook een meldpunt opgericht. Inwoners kunnen bij hinder terecht op het nummer 089 719 719 of PortierLanaken@sappi.com

De ontwikkelingen en de genomen maatregelen worden, samen met afdeling handhaving van departement omgeving en het gemeentebestuur geëvalueerd en halfjaarlijks bijgestuurd indien nodig.

Bijkomend is het gemeentebestuur gestart met de voorbereidingen om langs de Europalaan een bijkomende groenbuffer aan te planten.  Verwacht wordt dat deze buffer gerealiseerd kan worden in 2023.

Met bovenstaande maatregelen hopen het gemeentebestuur en de bedrijven dat de geluidshinder tot een aanvaardbaar niveau wordt beperkt. De inspanningen van de bedrijven zijn cruciaal en worden zeer gewaardeerd. We zijn er ons wel van bewust dat ondanks alle inspanningen die geleverd worden, het bromgeluid nooit volledig zal verdwijnen.

brom