Projecten

 • Bosbeheer

 • Soortbescherming

 • Kleine landschapselementen

  Hagen, heggen, houtkanten, houtwallen en poelen zijn kleine landschapselementen (KLE) die een bepaalde streek kenmerken. De afgelopen decennia zijn ze echter in grote aantallen verdwenen. De achteruitgang is dikwijls terug te brengen tot het verlies van de vroegere functies zoals veekering, brand- en hakhoutvoorziening. Hierdoor verdween niet alleen de noodzaak voor tijdig onderhoud, maar werd onderhoud ook een kostenpost zonder dat daar inkomsten of afgewerkte producten tegenover stonden. De verdere mechanisatie in de landbouw was ook voor vele KLE's nefast. Naast de voormalige nutsfuncties hebben deze groenstructuren ook een cultuurhistorische, ecologische en landschappelijke betekenis.

  Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor het behoud van de natuur- en landschapswaarde in de gemeente:

  het zijn natuureilandjes in een overwegend cultuurlandschap. Heel wat planten en dieren vinden er een laatste toevluchtsoord. Elk klein landschapselement kan zodoende beschouwd worden als een 'mini-natuurgebied';
  KLE's vormen voor veel soorten belangrijke corridors tussen natuurgebieden. Via deze landschapsstructuren kunnen dieren en planten van het ene natuurgebied naar het andere natuurgebied migreren;
  ze bevorderen het ecologisch evenwicht. Ze herbergen een aantal diersoorten die plaagsoorten op landbouwgewassen kunnen bestrijden;
  ze creëren een aangepast microklimaat. Hierdoor kunnen landbouwgewassen beter groeien en vindt het vee een schuilplaats tegen te sterke zon of regen;
  op hellingen kunnen kleine landschapselementen erosie tegengaan. Waterlopen kunnen door aanplanting van heggen op de oeverzones gebufferd worden tegen aanvoer van meststoffen en beschermd worden tegen oeverafkalving;
  ze verhogen de belevingswaarde van het landschap bij recreanten.


  De Vlaamse overheid stimuleert landbouwers om kleine landschapselementen aan te planten via de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij. Maar ook natuurverenigingen en gemeenten kunnen heel wat doen om de KLE's te behouden en herstellen: behaagacties, premiereglementen voor de aanplant van hagen, …

 • MiNa-werkers

 • Natuurbeheer kanaaltaluds

 • Ecologisch bermbeheer

 • Stiltegebied Zwarteput

 • Klimaatactieplan