Sanering stookolietanks

Scroll naar

Een belangrijke potentiële bron van bodemvervuiling in onze gemeente wordt veroorzaakt door de opslag van stookolie. De bodemvervuiling kan o.a. ontstaan door lekkende stookolietanks en defecte toevoerleidingen. Met de komst van aardgas en hernieuwbare energiebronnen zijn de oude brandstoftanks buiten gebruik geraakt. Een lekkende stookolietank kan ernstige gevolgen hebben voor het milieu en uw spaarpot (hoge saneringskosten).

De Vlaamse milieuwetgeving (VLAREM) legt evenwel op dat elke tank die definitief buiten gebruik wordt gesteld eerst geledigd, gereinigd en verwijderd of opgevuld moet worden. Om de inwoners aan te moedigen om hun stookolietank te laten saneren, geeft het gemeentebestuur een premie. Het bedrag verschilt naargelang de plaatsing van de stookolietank. Voor de sanering van een ondergrondse tank ontvangt u € 200,00. Voor een bovengrondse tank is het bedrag € 150,00.

Na uitvoering van de werken levert de aannemer, die bij OVAM geregistreerd is, een attest af waarin vermeld wordt dat de stookolietank overeenkomstig de voorwaarden van VLAREM II werd gesaneerd en een attest waaruit blijkt dat de afvalstoffen naar een daartoe erkende verwerker werden afgevoerd.

Aanpak

Hoe vraag je de premie aan?
- Online via het e-loket
- Persoonlijk bij de dienst duurzaamheid op het gemeentehuis