Premie Kleine Landschapselementen

Scroll naar

Het gemeentebestuur wil via het toekennen van een premie voor de aanleg en het onderhoud van landschappelijk waardevolle punt-, lijn- en vlakvormige landschapselementen (hagen, heggen, houtkanten, bomenrijen, knotbomen, poelen en boomgaarden), zowel de aantrekkelijkheid van de landelijke omgeving als de leefbaarheid in de dorpscentra verhogen.

Particulieren, bedrijven, landbouwers, natuurverenigingen en verenigingen die bij de gemeentelijke cultuurraad zijn aangesloten, kunnen een premie aanvragen. De percelen waarop de aanvraag van toepassing is, moeten op het grondgebied van Lanaken gelegen zijn.

Enkel streekeigen soort(en) worden betoelaagd. Voor de aanplant van een hoogstam- of halfstamboomgaard worden enkel oude fruitvariëteiten betoelaagd. 

Voorwaarden

Aanplant van een haag, heg, houtkant en/of (knot)bomenrij
 

Voorwaarden:

Haag

 • plantafstand: 25 cm (4 planten per m)
 • minimale lengte: 25 m
 • hoogte bosplantsoen: 60 tot 80 cm

Heg

 • plantafstand: maximaal 1 m (1 tot 2 planten per m)
 • minimale lengte: 25 m
 • hoogte bosplantsoen: 60 tot 80 cm

Houtkant (gelijkgrondse berm of op talud)

 • plantafstand: 0,5 m tot 1,5 m
 • plantverband: in driehoeksverband, het aantal rijen is afhankelijk van de breedte van de strook, maar steeds minimum 1 plant per m²
 • minimale lengte: 25 m
 • minimale oppervlakte: 150 m²
 • hoogte bosplantsoen: 60 tot 80 cm
 • hoogstammige bomen: 6 tot 8 cm stamomtrek

(Knot)bomenrij

 • plantafstand: 1,5 tot 10 m
 • minimale lengte: 25 m
 • minimaal aantal bomen in rijverband: 5
 • hoogstammige bomen: 6 tot 8 cm stamomtrek
   
Premiebedrag
 • voor hagen en heggen: € 2,00 per m;
 • voor houtkanten: € 2,00 per m²;
 • voor (knot)bomen: € 5,00 per stek, poot of stuk.

De premie wordt met 20% verhoogd indien het plantsoen voorzien is van het "Plant van hier"-label. Bij de aanvraag wordt een bewijs van autochtone herkomst van het plantgoed toegevoegd.

Enkel facturen, waarin het plantgoed beschreven wordt, komen in aanmerking.

Het maximale premiebedrag voor dit onderdeel is € 150,00 per aanvraag. De premie kan slechts één maal per kadastraal perceel aangevraagd worden.

 

Onderhoud van hagen

Om in aanmerking te komen voor de premie dienen de volgende voorschriften m.b.t. het onderhoud van hagen gevolgd te worden:

 • Het perceel ligt in agrarisch gebied (met inbegrip van landschappelijk waardevol agrarisch gebied)
 • natuurgebied
 • natuurreservaat
 • buffergebied of parkgebied, zoals vastgelegd in het gewestplan "Limburgs Maasland", K.B. van 1 januari 1980.
 • minimale lengte: 25 m
 • minimale hoogte: 1,25 m
 • minimale breedte: 0,5 m
 • ouderdom: minstens 2 jaar oud
 • onderhoud: jaarlijks in de periode tussen oktober en maart snoeien
   
Premiebedrag

De premie voor het onderhoud van hagen bedraagt € 1,00 per lopende m.

Het maximale premiebedrag voor dit onderdeel is € 100,00 per aanvraag en kan slechts één maal per jaar aangevraagd worden.

De onderhoudswerken mogen in eigen regie uitgevoerd worden.

Het onderhoud van heggen, houtkanten en (knot)bomen komt niet in aanmerking voor de premie.

 

(Her)aanleg en/of onderhoud van een poel
 

Voorwaarden:

 • het perceel ligt in agrarisch gebied (incl. landschappelijk waardevol gebied), bosgebied, natuurgebied (incl. natuurreservaat), buffergebied, parkgebied of industriegebied, zoals vastgelegd in het gewestplan "Limburgs Maasland", K.B. van 1 januari 1980;
 • de poel dient een minimumgrootte van 25 m² te hebben en mag maximaal 500 m² groot zijn. De diepte moet tussen de 0,5 m en de 1,5 m liggen;
 • de bodem van de poel bestaat uit natuurlijk substraat. Kunststoffen (bvb. folies) zijn niet toegestaan. Het gebruik van biologisch afbreekbare kleimatten wordt wel toegelaten;
 • de oevers van de poel dienen trapsgewijs of zacht hellend te worden aangelegd. Minstens de noordelijke oeverzone (NO + NW) moet zacht hellend zijn met een helling van 1:3 of minder;
 • de oevervegetatie van de poel dient te worden beschermd tegen vertrappeling (door vee). Om deze reden dient de poel, indien hij als veedrinkpoel wordt gebruikt, voor twee derde omheind te worden;
 • indien men houtige gewassen wil planten op de oever, dan moet dit gebeuren langs de noordelijke oeverzone om voldoende lichtinval in het water toe te laten;
 • er mag geen water uit de poel onttrokken worden voor andere doeleinden dan het drenken van vee dat zich in de aangrenzende weilanden bevindt;
 • op minder dan 10 m van de poel mogen geen bestrijdingsmiddelen of meststoffen gebruikt worden en mogen geen grondbewerkingen worden uitgevoerd, behalve deze nodig voor het onderhoud van de poel;
 • de poel moet waterhoudend zijn en mag niet droogvallen behoudens uitzonderlijke weersomstandigheden. 
   
Premiebedrag

(Her)aanleg poel

De premie voor de (her)aanleg van een poel bedraagt € 250,00 voor een wateroppervlakte tussen  25 m² en 50 m² en € 500,00 als de wateroppervlakte groter is dan 50 m².

De premie kan slechts één maal per kadastraal perceel aangevraagd worden. Indien de poel meerdere percelen overschrijdt, wordt slechts één premiebedrag afhankelijk van de grootte van de poel toegekend.

De (her)inrichtingswerken dienen door een aannemer of een maatwerkbedrijf uitgevoerd te worden.

Enkel facturen, waarin de werken beknopt beschreven worden, komen in aanmerking.

 

Onderhoud poel

De premie voor het onderhoud van een poel bedraagt € 150,00 voor een wateroppervlakte tussen  25 m² en 50 m² en € 300,00 als de wateroppervlakte groter is dan 50 m².

De onderhoudswerken mogen in eigen regie uitgevoerd worden.

De premie kan slechts één maal om de 3 jaar per kadastraal perceel aangevraagd worden. Indien de poel meerdere percelen overschrijdt, wordt slechts één premiebedrag afhankelijk van de grootte van de poel toegekend. 

 

Aanleg van een hoogstam- en/of halfstamboomgaard
 

Voorwaarden:

 • het perceel ligt in agrarisch gebied (incl. landschappelijk waardevol gebied), bosgebied, natuurgebied (incl. natuurreservaat), buffergebied, parkgebied, woongebied, woongebied met landelijk karakter, woonuitbreidingsgebied, woonpark of industriegebied, zoals vastgelegd in het gewestplan "Limburgs Maasland", K.B. van 1 januari 1980;
 • er moeten minimum 5 hoogstamfruitbomen met een stamhoogte van minstens 1,80 m en met een minimum stamomtrek van 6 tot 8 cm aangeplant worden;
 • of er moeten minimum 5 halfstammige fruitbomen met een stamhoogte van minstens 1,50 m en met een minimale stamomtrek van 4 tot 6 cm aangeplant worden; 
 • de eerste 5 jaar moet een vormsnoei uitgevoerd worden. Deze vormsnoei gebeurt bij voorkeur door gespecialiseerde personen of een aannemer via een onderhoudscontract. De snoei mag ook zelf uitgevoerd worden.
Premiebedrag
 • € 25,00 per hoogstamboom. De premie is eenmalig en wordt beperkt tot € 450,00 per aanvraag en kan slechts één maal per kadastraal perceel aangevraagd worden;
 • € 15,00 per halfstamboom. De premie is eenmalig en wordt beperkt tot € 350,00 per aanvraag en kan slechts één maal per kadastraal perceel aangevraagd worden.

Enkel facturen, waarin het plantgoed beschreven wordt, komen in aanmerking.

Aanvraag

Hoe kun je dit aanvragen?